Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN BOHRÉ ETALAGE RECLAME/CURSIEF BELETTERING.

Bohré Etalage Reclame is gevestigd aan de Van Leeuwenhoekweg 5B 3401 ML IJsselstein. Dit is tevens het correspondentieadres. Het inschrijvingsnummer bij de Kamer van koophandel te Utrecht is 55751148 en het btw-id-nr. is NL001943921B92

Etaleerwerkzaamheden:

1 – Op alle overeenkomsten met de afnemer van onze diensten zijn het Nederlandse recht en onderstaande voorwaarden van toepassing

2 – Alle offertes van Bohré Etalage Reclame, hierna genoemd de dienstverlener, zijn geheel vrijblijvend en exclusief btw.

3 – Alle decoratiematerialen, rekwisieten en andere welke tot doel hebben de etalage en of de tentoonstellingsstand te verfraaien en of te ondersteunen zijn en blijven ten alle tijden eigendom van de dienstverlener, tenzij anders en uitsluitend schriftelijk overeengekomen. De afnemer heeft hiervan slechts een tijdelijk houderschap.

4 – De opdrachtgever ontslaat de dienstverlener van alle verantwoordelijkheid ook tegenover derde voor schade die ontstaan is door het gebruik, misbruik of verkeerd gebruik van de gebruikte of beschikbaar gestelde materialen tijdens de periode dat deze geëxposeerd of geëtaleerd zijn.

5 – De opdrachtgever is aansprakelijk voor diefstal, vermissing en beschadiging van de geëtaleerde goederen vanaf aflevering tot het moment van ophalen. Deze risico’s dienen door de opdrachtgever verzekerd te worden.

6 – De geëtaleerde goederen blijven uitsluitend het eigendom van de dienstverlener. Zij mogen uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor zij bestemd zijn, het als ondersteunend decorstuk in een etalage- en of een tentoonstellingsstand ten behoeve van de promotie van een dienst of product van de opdrachtgever. Bij ander gebruik heeft de dienstverlener het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen en de goederen terug te nemen, zonder voorafgaande in gebreke stelling.

7 – De geëtaleerde goederen worden geacht in perfecte staat te zijn geleverd door de dienstverlener, tenzij uitdrukkelijk tegengesproken en schriftelijk onder beschrijving van de gebreken werd vastgesteld op het moment van de oplevering.

8 – Indien na beëindiging van de plaatsingsperiode de goederen niet door de dienstverlener in ontvangst kunnen worden genomen, dan verplicht de opdrachtgever zich de goederen omgaand goed beschermend verpakt en franco te retourneren.

9 – Bij beschadiging, vermissing of diefstal wordt de vervangingswaarde in rekening gebracht.

10 – Beschikbaar gestelde goederen dienen 24 uur na het verstrijken van de etalageperiode, welke zowel mondeling als schriftelijk kan worden afgesproken, weer in het bezit van de dienstverlener te zijn.

11 – Het annuleren van een opdracht kan alleen plaatsvinden, wanneer dit tenminste 72 uur voor de aanvang van de plaatsingsdatum schriftelijk meegedeeld werd en mits de te etaleren goederen niet reeds op het afleveringsadres werden afgeleverd.

12 – De dienstverlener kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor overmacht die de aflevering belemmeren. In geval van overmacht is de dienstverlener naar keuze gerechtigd de gesloten overeenkomst te annuleren, dan wel het moment van levering op te schorten tot het moment waarop de overmacht heeft opgehouden te bestaan, zonder dat de wederpartij jegens de dienstverlener aanspraak kan maken op enige vergoeding.

13 – Tenzij anders overeengekomen moeten facturen of contant of binnen 14 dagen na factuurdatum worden betaald. Bij late betaling zal zonder in gebreke stelling, per begonnen kalendermaand 1,5% rente over het factuurbedrag in rekening worden gebracht. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die de dienstverlener maakt ter zake het incasso van iedere onvoldane, opeisbare vordering van de dienstverlener op de opdrachtgever, waaronder alle kosten van een incassobureau of een advocaat, komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 20% van de niet-tijdige voldane, opeisbare vordering, zulks met een minimum van € 150,– exclusief BTW.

14 – Bij niet-volledige of niet-tijdige betaling, toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, faillissement of (voorlopige) surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf of overlijden is de dienstverlener gerechtigd om na sommatie en ingebrekestelling de overeenkomst/transactie terstond als ontbonden te verklaren, met het recht tot terugneming van niet volledig betaalde decorstukken, evenals de decorstukken waarvan de opdrachtgever slechts tijdelijk houderschap heeft en/of overige zaken en/of vervallenverklaring van verleende gebruiksrechten, onverminderd het recht op vergoeding van kosten en renten en onverminderd de overige rechten van de dienstverlener.

Beletteringswerkzaamheden:

1 – Overeenkomst, offerte en bevestiging:

1.1 – Op alle overeenkomsten met de afnemer van onze diensten zijn het Nederlandse recht en onderstaande voorwaarden van toepassing.

1.2 – Alle offertes van Cursief belettering, hierna genoemd de dienstverlener, zijn geheel vrijblijvend en exclusief btw.

1.3 – Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

1.4 – Opdrachten dienen door de opdrachtgever te worden bevestigd door ondertekening van de offerte cq. orderbevestiging. Indien de opdrachtgever dit nalaat maar toch instemt met de opdracht (mondeling of via e-mail) dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.

2 – Uitvoering van de overeenkomst:

2.1 – De dienstverlener zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat.

2.2 – De dienstverlener voert deze werkzaamheden naar eigen inzicht uit, en heeft het recht om tijdstip en tijdsduur ervan naar eigen inzicht vast te stellen en in te delen. Opdrachtgever en dienstverlener komen overeen dat er tussen hen geen enkele gezagsverhouding bestaat ter zake van deze werkzaamheden.

2.3 – De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig is om juiste en tijdige levering van het ontwerp/resultaat door de dienstverlener mogelijk te maken, zoals het aanleveren van teksten, beeldmateriaal of andere noodzakelijke gegevens.

2.4 – Alvorens het werk in productie word genomen (zoals aanleveren aan de drukkerij), dient de opdrachtgever het laatste ontwerp (print of digitaal bestand) goed te controleren en akkoord te geven.

2.5 – Indien opdrachtgever digitale drukbestanden, afkomstig van derden, aanlevert aan de dienstverlener, is de dienstverlener niet verantwoordelijk voor de (technische) kwaliteit en eventuele fouten in het drukwerk.

2.6 – De dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld bij het niet kunnen behalen van een bepaalde leverdatum in geval van zieke.

3 – Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten:

3.1 – Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening – of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

3.2 – Tenzij het werk er zich niet voor leent, is de dienstverlener ten alle tijden gerechtigd om haar naam op of bij het werk te vermelden of te verwijderen.

3.3 – Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door dienstverlener tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, ontwerpen en andere materialen of (digitale) bestanden, eigendom van de dienstverlener, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

3.4 – Het door in het kader van de overeenkomst van de dienstverlener geleverde blijft eigendom van Cursief Belettering totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met de dienstverlener gesloten overeenkomst(en) deugdelijk zijn nagekomen.

3.5 – Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de dienstverlener jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

4. Gebruik en licentie:

4.1 – Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn/haar verplichtingen ingevolge de overeenkomst met de dienstverlener verkrijgt hij/zij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp met betrekking tot de overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt omdat hierover op het moment van het verstrekken van de opdracht nog geen duidelijkheid bestond dan dienen de voornemens ten alle tijden aantoonbaar gemaakt te worden.

4.2 – Het is de opdrachtgever niet toegestaan gebruik te maken van de ontwerpen indien hij/zij de (betalings-)verplichtingen niet nakomt of wanneer de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd.

4.3 – De dienstverlener heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid het ontwerp te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie. In dit kader dient de dienstverlener van al het drukwerk een aantal modellen te ontvangen.

5. Honorarium en bijkomende kosten:

5.1 – Naast het overeengekomen honorarium komen ook eventuele kosten, die opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.

5.2 – Indien de dienstverlener door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dienen deze werkzaamheden apart te worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door de opdrachtnemer gehanteerde honorariumtarieven.

6. Betaling:

6.1 – Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn nog geen betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij/zij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Wanneer het nemen van gerechtelijke stappen noodzakelijk zijn, zullen de door de dienstverlener gemaakte kosten zoals bijvoorbeeld juridische bijstand en incassobureaukosten ten laste komen van de opdrachtgever.

6.2 – Ongeacht de overeengekomen betalingsconditie is Cursief Belettering gerechtigd om vooraf of tijdens de uitvoering van een opdracht voldoende zekerheid voor betaling te verlangen.

6.3 – De opdrachtgever maakt eventuele bezwaren tegen een factuur binnen twee weken na de factuurdatum schriftelijk kenbaar aan de dienstverlener. Na het verstrijken van deze termijn wordt de opdrachtgever geacht in te stemmen met het gefactureerde bedrag.

6.4 – Bezwaren tegen een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

6.5 – Vorderingen bij faillissement in geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van de dienstverlener en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Cursief Belettering onmiddellijk opeisbaar zijn.

7. Opzegging en ontbinding van de overeenkomst:

7.1 – Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij/zij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten m.b.t. de tot dan toe verrichte werkzaamheden te betalen.

7.2 – Wanneer de dienstverlener op grond van gedragingen van de opdrachtgever redelijkerwijs de opdracht niet meer kan afronden dient de opdrachtgever evengoed het honorarium en de gemaakte kosten te betalen.

8. Garantie en vrijwaring:

8.1 – De dienstverlener garandeert dat het geleverde door hem/haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

8.2 – De opdrachtgever vrijwaart de dienstverlener of door de opdrachtnemer bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

8.3 – De opdrachtgever vrijwaart de dienstverlener voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

9. – Aansprakelijkheid:

9.1 – Cursief Belettering is niet aansprakelijk voor: fouten of tekortkomingen in het door de opdrachtgever verstrekte materiaal of het niet (tijdig) leveren hiervan, fouten of tekortkomingen van de door de opdrachtgever ingeschakelde derden, fouten of tekortkomingen in offertes van drukkers of toeleveranciers, fouten of tekortkomingen in het ontwerp/tekst/gegevens die door de opdrachtgever reeds zijn goedgekeurd, fouten of tekortkomingen in het geleverde druk -of productiewerk.

9.2 – Cursief Belettering kan geen garanties geven op kleur. Kleurafwijkingen (met eerder besteld drukwerk) kunnen ontstaan. De dienstverlener is hiervoor uitdrukkelijk niet aansprakelijk.

9.3 – Een kleurenprint (van opdrachtgever of opdrachtnemer) cq. kleuren op beeldscherm, kunnen nimmer en nooit als kleurreferentie beschouwd worden. Print- of digitale proeven dienen dus enkel en alleen om de lay-out, tekst en beeld van het ontwerp te controleren en deze akkoord te geven.

9.4 – Cursief Belettering is uitsluitend aansprakelijk voor de aan haar toerekenbare, directe schade. Indirecte schade, zoals gederfde winst, externe door opdrachtgever gemaakte kosten, vergane gegevens of materialen zijn uitgesloten.

9.5 – Deze Algemene voorwaarden blijven van kracht, ook indien de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk van bedrijfsnaam, rechtsvorm of eigenaar verandert